*بچه گنجشک* لحظه هایی از زندگی آیت الله جوادی آملی: ظاهرِ مردم باطنِ مسئولین جمهوری اسلامی است. ........................... http://bachegonjeshk.mihanblog.com 2018-02-19T20:13:27+01:00 text/html 2018-02-10T18:58:05+01:00 bachegonjeshk.mihanblog.com آدینه ♡ سیدطه تولدت مبارک عزیزم ♡ http://bachegonjeshk.mihanblog.com/post/2974 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#003333" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><i style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/4b0y_ax1o_20160211_144529.jpg" alt=""></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#003333" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><i style="">"اولین باری که ننه عذرا سیدطه رو بغل کرده"</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">"</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">********</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">فردا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">هم روز پیروزی انقلابه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">هم تولد سیدطه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/10bj_gq3k_images_(5).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/mlub_gyye_مصطفی_کاظم_لو.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#33cc00"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#003333"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif" style=""></b></font></div> text/html 2018-02-10T07:46:07+01:00 bachegonjeshk.mihanblog.com آدینه جشنواره فجر http://bachegonjeshk.mihanblog.com/post/2973 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>خیلی وقته دیگه تو این بحثا دارد نمیشم</div><div><br></div><div>نه علم و اطلاعات کافی دارم&nbsp;</div><div><br></div><div>نه دوست دارم بار دیگران رو به بار خودم اضافه کنم</div><div><br></div><div>دو نفر هم کمتر حرص بخورند دو نفره.</div><div><br></div><div><br></div><div>تمام</div><div><br></div>